بررسی مورفولوژی، ساختار و اندازه ذرات نانوپودر شیشه زیستی (Bioglass-58S) تهیه شده به روش سل– ژل جهت کاربردهای زیست‌پزشکی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد- علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی

چکیده

هدف از این تحقیق، تهیه پودرهای شیشه زیستی (Bioglass-58S) در ابعاد نانومتری با استفاده از فرآیند سل – ژل و تاثیر زمان پیرسازی بر مورفولوژی، ساختار و اندازه ذرات آن جهت کاربردهای زیست‌پزشکی (Biomedical) است. پودر حاصل به وسیله آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف‌سنجی مادون قرمز فوریه (FTIR)، دستگاه زتاسایز (Zetasizer)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج XRD نشان داد که پودر سنتز شده به صورت فاز آمورف (شیشه‌ای) است. بر اساس نتایج FTIR، باندهای سیلیکاتی در پودرها تشکیل شده‌اند. تصاویر Zetasizer نشان می‌دهد که با افزایش زمان پیرسازی اندازه ذرات پودر افزایش یافته و بیشتر آگلومره شده است؛ که نتایج SEM نیز آن را تایید نموده است. به علاوه، مشاهدات مستقیم TEM نشان داده که افزایش زمان پیرسازی موجب رشد دانه‌های پودرها بین nm 200-50 شده است. به دلیل آنکه این پودرها در ابعاد نانومتری سنتز شده‌اند، می‌توانند در تسریع واکنش بین بافت و ماده موثر واقع شده و در نتیجه فرآیند استخوان‌سازی را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها