سنتز پوشش نانوکامپوزیتی HA-TiO2-CNT به روش الکتروفورتیک و بررسی رفتار بیولوژیکی آن در محیط شبیه‌سازی شده بدن

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مواد

2 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی مواد

چکیده

در این پژوهش پوشش نانوکامپوزیتی هیدروکسی‌آپاتیت-اکسید تیتانیم-نانولوله‌های کربنی توسط فرآیند الکتروفورتیک بر روی زیرلایه‌ای از جنس فولاد زنگ نزن 316L ایجاد شد. به منظور ساخت سوسپانسیون پایدار از ایزوپروپانل به عنوان حلال و از تری اتانول آمین به عنوان پراکنده‌ساز استفاده شد. ریزساختار، ترکیب شیمیایی و ساختار فازی پوشش به ترتیب توسط SEM، EDS و XRD مورد بررسی قرار گرفت. میزان اضمحلال پوشش نانوکامپوزیتی ایجاد شده پس از قرارگیری در محلول SBF توسط روشICP مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد ریزساختار پوشش نانوکامپوزیتی ایجاد شده بسیار یکنواخت بوده و بیانگر عدم وجود میکروترک‌ها و ذرات آگلومره شده در ساختار پوشش می‌باشد، توزیع نانولوله‌های کربنی و نانوذرات اکسید تیتانیم در ساختار پوشش بسیار مناسب بوده است و هیچ گونه ورقه ورقه و پوسته شدن در پوشش نانوکامپوزیتی ایجاد شده مشاهده نمی شود. همچنین مشاهده شد نانوذرات اکسید تیتانیم و نانولوله‌های کربنی موجب بهبود در رفتار بیولوژیکی پوشش نانوکامپوزیتی فوق شده‌اند.

کلیدواژه‌ها