مطالعه رفتار مکانیکی و میکروساختار کامپوزیت بتن- نانولوله کربنی چند دیواره اصلاح شده با گروه عاملی کربوکسیلیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-گروه مهندسی پلیمر

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد داراب-گروه مهندسی پلیمر

چکیده

در این تحقیق، اثر حضور نانولوله‌های کربنی چند دیواره اصلاح شده با عامل کربوکسیلیک در ترکیب درصدهای وزنی 01/0 و 02/0 مطالعه شد. نمونه‌های نانوکامپوزیت بتنی از توزیع یکنواخت نانولوله‌ها در مخلوط سیمان و ماسه در آب تهیه شدند. تاثیر مکانیکی نانولوله‌های کربنی توسط آنالیزهای فشاری و خمشی و اثرات ریزساختاری و تغییرات مورفولوژیکی آنها توسط آنالیز میکروسکوپ الکترونی مطالعه شد. افزودن نانولوله‌های کربنی به بتن، سبب افزایش مقاومت فشاری و خمشی به ترتیب به میزان %30 و %13 می‌شود. همچنین سبب کاهش خلل و فرج نانوکامپوزیت بتنی و در نتیجه ایجاد نانوکامپوزیت بتنی فشرده‌تر و پیوسته‌تر می‌گردد. نانولوله اصلاح شده در ماتریس کامپوزیت بتنی، با ایجاد سطح تماس بیشتر و در نتیجه سطح انتقال نیروی بیشتر، سبب پیوند بهتر نانولوله با ماتریس بتنی پیرامون آن می‌گردد و از پیشرفت نقص‌های توده جلوگیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها