سنتز نانوذرات هیدروکسی‌آپاتیت به روش فعال‌سازی مکانیکی و بررسی ویژگی‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه مهندسی پزشکی

چکیده

بیوسرامیک‌های کلسیم فسفاتی به ویژه هیدروکسی‌آپاتیت (HA) بخش اصلی مینرالی دندان و استخوان است که زیست‌سازگاری عالی با بافت سخت دارد. در این تحقیق، نانوساختارهای سرامیکی هیدروکسی‌آپاتیت با استفاده از فرآیند فعال‌سازی مکانیکی بوسیله ترکیبات حاوی کلسیم و فسفر سنتز شدند. بررسی فازی، ساختاری، اندازه ذرات و مورفولوژی پودر HA حاصل، به ترتیب به‌وسیله آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف‌سنجی مادون قرمز فوریه (FTIR)، دستگاه زتاسایز (Zetasizer) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج XRD تشکیل فاز هیدروکسی‌آپاتیت را تایید می‌نماید که حضور بنیان‌های اصلی HA نیز توسط FTIR تایید شده است. وجود دو پیک توزیع اندازه ذرات در تصویر Zetasizer نشان می‌دهد که مقداری از پودر آگلومره شده است که این مساله در تصاویر SEM نیز به خوبی قابل مشاهده است. نتایج نشان داده که حداقل زمان لازم برای تشکیل فاز هیدروکسی‌آپاتیت برابر با 20 ساعت است که در این صورت متوسط اندازه ذرات HA برابر با nm 157 و اندازه بلورک‌ها برابر با nm 27 می‌باشد. در اثر افزایش زمان آسیاب، اندازه بلورک‌ها به nm 24 و درجه بلوریت از 4/98% به 6/33% کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها