تاثیر حضور نانوذرات اکسید تیتانیوم بر افزایش هدایت حرارتی و رفتار رئولوژی نانوسیال تشکیل شده بر پایه روغن موتور خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران، پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک

چکیده

در این پژوهش که به منظور اندازه‌گیری هدایت حرارتی و ویسکوزیته نانوسیالات انجام شده است، روش سیم داغ گذرا جهت اندازه‌گیری هدایت حرارتی نانوسیالات استفاده شد. روابط همیلتون و کراسر (Hamilton-Crosser) و انیشتین (Einstein) برای تخمین و پیش­بینی هدایت حرارتی و ویسکوزیته مورد استفاده قرار گرفت. در مقایسه بین نتایج تئوری و آزمایشگاهی تفاوت‌هایی دیده می‌شود که این اختلاف به دلیل عدم دقت روابط تئوری می‌باشد. جهت مشاهده مورفولوژی نانوذرات از تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بهره گرفته شد. همچنین جهت اندازه‌گیری اندازه ذرات نیز از آنالیز اندازه ذرات استفاده شد. با انجام آزمایش‌ها مشخص شد که با اضافه کردن 3% وزنی از نانوذرات اکسید تیتانیوم با اندازه ذرات 21 نانومتر و 200 نانومتر، به روغن موتور، هدایت حرارتی روغن موتور به ترتیب تا 72/56% و 34/23% افزایش یافت. همچنین رفتار ویسکوزیته نانوسیالات نیز بررسی شد و مشاهده گردید که با افزودن 3% وزنی نانوذرات 21 نانومتری و 200 نانومتری اکسید تیتانیوم در روغن موتور خودرو ویسکوزیته به ترتیب به میزان 03/8% و 75/6% افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها