سنتز نانوذرات اسپینل فریت کبالت به روش میکروامولسیون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، صندوق پستی 316-31787

2 دانشگاه امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، تهران، صندوق پستی 15914

چکیده

در این تحقیق نانوپودرهای Co1+2xFe2(1-x)O4 (x می‌تواند مقادیر 0، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 را داشته باشد) برای اولین بار در سیستم میکروامولسیون متشکل از سیکلوهگزان-آب و در حضور ماده فعال سطحی Triton X-100 به مقدار کم و با استفاده از بوتانول به عنوان ماده کمک فعال سطحی سنتز گردید. نانوپودرهای حاصل با استفاده از پراش اشعه X (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه XRD تولید تک­فاز اسپینل را در همه نمونه­ها تایید نموده و علاوه بر این مشاهده گردید که با افزایش x در Co1+2xFe2(1-x)O4پارامتر شبکه بطور پیوسته کاهش می­یابد. آنالیز طیف اشعه ایکس نشانگر آن است که اندازه بلورک‌ها تا 5/0x= افزایش یافته و سپس کاهش می‌یابد. بررسی تصویر SEM نمونه نیز بیانگر توزیع باریک ذرات در محدوده 50-20 نانومتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها