تولید و بررسی خواص آنتی‌باکتریال نانوذرات نقره توسط قارچ Fusarium oxysporum در شرایط مختلف محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 دانشکده علوم پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر، از قارچ Fusarium oxysporum جهت تولید نانوذرات نقره استفاده گردید که ابتدا قارچ در شرایط مختلف محیطی (اتوکلاو، فور، یخچال) کشت داده شد، سپس با افزودن نیترات نقره به محلول روئی قارچ‌ها نانوذرات نقره تولید شد. خواص آنتی‌باکتریال نانوذرات گوناگون بدست آمده روی باکتری‌های Escherichia coli،Staphylococcus aureus  و Pseudomonas aeruginosa با یکدیگر مقایسه گردید. در نهایت توسط اسپکتروفتومتر، میکروسکوپ الکترونی عبوری و پراش اشعه ایکس ویژگی‌ها و اندازه نانوذرات تولید شده بررسی و تایید شد. نتایج اسپکتروفتومتری بدین صورت بود که نانوذرات نقره دارای حداکثر پیک جذب در حدود طول موج  nm 450-400 می‌باشند و حداکثر پیک جذب نانوذرات نقره‌ای که توسط قارچ قرار داده شده در اتوکلاو تولید شد، در طول موج پایین‌تری نسبت به بقیه نانوذرات مشاهده شد. نتایج XRD حضور نانوذرات را در محلول نشان داد و عکس‌های TEM حاکی از شکل کروی، مثلثی و چندضلعی نانوذرات بودند. پیشگیری از آلودگی زخم بیماران با میکروارگانیسم‌ها به ویژه باکتری Staphylococcus aureus از مسائل بسیار مهم می‌باشد که اگر توسط این نانوذرات روی وسایل بیمارستانی پوشش‌‌دهی شود از آلودگی‌ها جلوگیری می‌گردد.

کلیدواژه‌ها