بررسی اثر نانوذرات اکسید آهن و اکسید آهن- سریم تولید شده به روش هم‌رسوبی بر پارامترهای رشد گیاه لوبیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مواد و متالورژی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

چکیده

در پژوهش حاضر نانوذرات اکسید آهن و اکسید آهن- سریم به روش هم‌رسوبی تولید و با تکنیک‌های XRD، SEM و DLS مشخصه‌یابی شدند. با تغییر pH محیط و غلظت سریم، نانوذرات اکسیدی با میانگین اندازه ذرات 4/18 تا nm 7/24 تولید شدند. با افزایش pH و غلظت OH-، بدلیل نیروی دافعه ناشی از تجمع بارهای همنام منفی بر سطح جوانه‌ها و نانوذرات کوچک اولیه، میانگین اندازه و اندازه هیدرودینامیک ذرات کاهش یافت. سوسپانسیون‌های حاوی نانوذرات تولید شده با غلظت‌های مختلف برای آبیاری گیاه لوبیا استفاده شدند. نتایج بدست آمده نشان داد با افزایش غلظت نانوذرات، افزایش درصد سریم و کاهش اندازه میانگین نانوذرات، پارامترهای رشد گیاه لوبیا افزایش یافته است. کاهش میانگین اندازه ذرات اکسید آهن از 7/24 به nm 4/18 منجر به افزایش طول ساقه گیاه لوبیا به میزان 78% و وزن تر ساقه و برگ‌های گیاه لوبیا به میزان 26% شد. این اثرات احتمالا بدلیل فراهم شدن ریزمغذی‌های بیشتر برای رشد گیاه، امکان عبور راحت‌تر نانوذرات ریزتر از دیواره سلول ریشه گیاه لوبیا و اثرات مثبت گونه‌های فعال اکسیژن ناشی از حضور نانوذرات اکسید آهن- سریم است. همچنین استفاده از نانوذرات اکسید آهن- سریم به جای اکسید آهن منجر به افزایش طول ساقه گیاه لوبیا به میزان 68% و وزن تر ساقه و برگ‌های گیاه لوبیا به میزان 6/5% شد که بدلیل اثر مثبت سریم بر رشد گیاه است.

کلیدواژه‌ها