حذف 2،4،6-تری نیتروتولوئن از پساب با استفاده از غشا نانوالیاف پلی وینیلیدن فلوئورید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع دانشگاهی شیمی و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

3 مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

تری نیتروتولوئن (2,4,6,-TNT) رایج‌ترین ماده منفجره نیتروآروماتیک با کاربرد گسترده در فعالیت‌های نظامی است. در زمان استفاده از طریق فعالیت‌های نظامی مانند تولید، بسته­بندی، ذخیره‌سازی مهمات به آب‌های اطراف و خاک نفوذ کرده و باعث آلودگی می‌شود. انتقال تری نیتروتولوئن از محلول آبی از طریق نانوالیاف غشا نانوالیاف پلی وینیلیدن فلوئورید پوشیده شده از آمونیاک مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای موثر بر انتقال TNT مانند pH محلول خوراک، سرعت هم‌زدن، غلظت حامل، غلظت اولیه TNT، غلظت محلول NaOH در حال هم‌زدن تعیین شد. قابل قبول‌ترین شرایط برای صرفه‌جویی در انتقال و حذف TNT در شرایط سرعت هم‌زدن rpm 1000 در هر دو فاز، غلظت آمونیاک (V/V) 20% به عنوان حامل، غلظت TNT mg.L-1 200 در محلول با 2=pH و mol.L-1 2/0 NaOH در محلول در حال همزدن می‌باشد. 92% از TNT در محلول از فاز خوراک به فاز جداسازی شده بعد از گذشت 10 ساعت فرآیند انتقال، منتقل می‌شود. ضریب نفوذ در شرایط مطلوب ms-1 6-10×3/7 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها