نانو صفحه‌های اکسید روی اصلاح شده با 2- ((6- اکسو-4- پروپیل-1، 6- دی هیدروپیریمیدین -2- ایل) تیو) پروپانوئیک اسید به عنوان جاذبی کارآمد برای حذف فلزات سنگین سرب، مس و نقره از آب و پساب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق نانو صفحات اکسید روی مطابق روش‌های گزارش شده در مایع یونی 1-اکتیل- 3-متیل ایمیدازولیم برمید تهیه شدند و با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش اشعه ایکس (XRD) شناسایی شد. سپس، 2- (( 6- اکسو-4- پروپیل-1، 6- دی هیدروپیریمیدین-2- ایل) تیو) پروپانوئیک اسید در مایع یونی 1-بوتیل-3-متیل ایمیدازولیم برمید سنتز شد و برای اصلاح سطح نانو صفحات ZnO استفاده شد. نانو صفحات اصلاح شده جهت حذف یون‌های سرب، مس و نقره به کار برده شد. اندازه‌گیری غلظت یون‌ها به کمک روش جذب اتمی شعله‌ای انجام شد. حذف کمی یون‌های سرب، مس و نقره از mL 25 محلول1-mgL 2 این سه یون، با استفاده از mg 15 جاذب اصلاح شده در 5 =pH و پس از min 30 امکان‌پذیر شد. نتایج بررسی­ها نشان داد که اصلاح سطح نانو صفحات کارایی حذف را افزایش داده است. بازیابی جاذب با مقدار مشخصی از محلول اسید نیتریک M 3 میسر شد. همچنین، ایزوترم‌های جذب سطحی لانگمویر، فرندلیچ و تمکین مورد بررسی قرار گرفتند و مشخص شد که فرآیند جذب از مدل هم دمای لانگمویر تبعیت می‌کند. ماکزیمم ظرفیت‌های جذب جاذب اصلاح شده برای سرب، مس و نقره به ترتیب  33/333،  13/135 و  58/322 محاسبه گردید. در نهایت روش با موفقیت، در نمونه پساب مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها