تهیه و ارزیابی نانوذرات اکسید روی توسط روش تخریب حرارتی چارچوب فلز-آلی [Zn2(BDC)2(DABCO)]n

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه نانوفناوری پزشکی، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

در این تحقیق چارچوب­های فلز-آلی بر پایه فلز روی [Zn2(BDC)2(DABCO)]n در دمای محیط با روش محلولی ساده در زمان­های مختلف و سپس نانوذرات اکسید روی  (ZnO)با روش تخریب حرارتی چارچوب فلز-آلی در دمای C° ٥٥٠ در ٥ ساعت با حذف بخش آلی بدست آمد. ساختار بلوری نمونه­ها توسط پراش پرتو ایکس (XRD) برای شکل چارچوب فلز-آلی و نانوذرات تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) برای مطالعه اندازه و شکل چارچوب­های فلز-آلی در زمان­های مختلف و نانوذرات استفاده شد. بر اساس نتایج میکروسکوپ الکترونی نانوذرات کروی شکل و یکدست اکسید روی با اندازه میانگین قطر حدود nm 100-80 مشاهد شد. ترکیب شیمیایی نانوذرات توسط طیف‌سنجی توزیع انرژی پرتوی ایکس (EDS) برای تعیین عنصر­ها شامل روی و اکسیژن مطالعه شد. گروه­های عاملی توسط طیف­سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) تعیین شد. فعالیت ضدباکتری نانوذرات اکسید روی علیه اشرشیا کلی (E. coli) ارزیابی شد و قطر هاله عدم رشد mm 8 بود. نتایج حاصله بیان می­کند که روش تخریب حرارتی چارچوب­های فلز-آلی بر پایه فلز روی می­تواند به صورت موفقیت‌آمیز برای تهیه نانوذرات اکسید روی استفاده شود و نانوذرات نهایی دارای فعالیت ضدباکتری مناسب علیه اشرشیاکلی هستند و می­تواند پتانسیل خوبی برای کاربردهای مختلف داشته باشند.

کلیدواژه‌ها