اثر زمان پوشش‌دهی بر خواص پوشش نانوکامپوزیتی سرامیک–گرافن اعمال شده به روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی روی آلیاژ منیزیم AZ31B

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، رودهن، ایران

چکیده

در این تحقیق اثر زمان پوشش‌دهی بر ریزساختار، سختی، مقاومت به سایش و خوردگی پوشش نانوکامپوزیتی سرامیک–گرافن اعمال شده به روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی روی آلیاژ منیزیم AZ31B بررسی گردید. برای این منظور، پوشش‌های سرامیک-گرافن از الکترولیت فسفاتی حاوی نانوذرات گرافن در جریان mA/cm2 60 و زمان‌های 5، 10، 15 و 20 دقیقه آمده شدند. مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به آنالیزور EDS مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی سختی، خواص سایشی و خوردگی به ترتیب از روش میکروسختی ویکرز، پین روی دسیک و پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک در محلول 5/3% نمک استفاده شد. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح پوشش نشان داد که با افزایش زمان پوشش‌دهی، تعداد و قطر حفرات به ترتیب کاهش و افزایش یافت. همچنین نتایج حاصل از آزمون سختی سنجی دلالت بر افزایش سختی با افزایش زمان پوشش‌دهی داشت. نتایج آزمون سایش و خوردگی نمونه‌ها نشان داد که با افزایش زمان فرآیند پوشش‌دهی، مقاومت به سایش افزایش در حالیکه مقاومت به خوردگی نمونه‌ها اندکی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها