تعیین اندازه دانه نانوساختارهای تیتانات باریم تهیه شده با روش فعال‌سازی مکانیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

در این تحقیق، به تحلیل آنالیز XRD نانوساختارهای تیتانات باریم تهیه شده با روش فعال‌سازی مکانیکی پرداخته شده است. بدین منظور سنتز تیتانات باریم از طریق واکنش حالت جامد بین ترکیبات TiO2 و BaO مورد ارزیابی قرار گرفته است. فرآیند فعال‌سازی مکانیکی توسط یک آسیای گلوله‌ای سیاره‌ای در اتمسفر محیط و در مدت زمان 12 ساعت انجام شد. به منظور شناسایی فازهای موجود، ساختار و مورفولوژی نمونه‌های تهیه شده توسط تکنیک‌های پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. اندازه دانه به همراه کرنش شبکه به روش ویلیامسون- هال تعیین گردید. انرژی بالای آسیاب سیاره‌ای همراه با دمای بالا (C° ۱۲۵۰) برای تهیه پودر تیتانات باریم استفاده شده تا امکان حضور فاز اضافی از بین رود. ذرات با افزایش دما آگلومراسیون بیشتری را از خود نشان دادند. مورفولوژی پودر ساخته شده به صورت نانوکریستال‌های کروی شکل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها