تحلیل پارامترهای مکانیکی و حرارتی نانوکامپوزیت‌های LDPE/CNC حاوی نانوذرات کریستال سلولز جهت کاربرد در بسته‌بندی‌های مواد غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی سیستم‌های کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

نانوکامپوزیت‌های پلی اتیلن (PE) حاوی ذرات نانوکریستال سلولز (CNC) از طریق مخلوط و ذوب شدن در یک اکسترودر دو مارپیچ تهیه شده‌اند. در این تحقیق کاربردهای نانوکامپوزیت‌های PE/CNC برای بسته‌بندی مواد غذایی با استفاده از تحلیل‌های حرارتی و مکانیکی مورد بررسی قرار گرفتند. افزودن نانوذرات CNC تاثیری بر دمای ذوب و دمای کریستالیزاسیون نانوکامپوزیت نداشت، اما تاثیر زیادی بر درصد بلوری بودن پلی اتیلن نشان داد. با توجه به پیوند بین ماتریس‌های CNC و PE، کاهش تنش تسلیم و مدول کششی (E) برای نانوکامپوزیت‌های PE/CNC مشاهده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌های XRD، ترکیب CNC به ماتریکس PE می‌توان افزایش هدایت بلورینگی پلیمرها را در جهت طولی نتیجه گرفت. افزایش Xc درصد بلورینگی در نمونه حاوی 5 درصد غلظت نانوکریستال سلولز باعث کاهش میزان تنفس و عبور اکسیژن و در نتیجه باعث افزایش ماندگاری محصولات می‌گردد.

کلیدواژه‌ها