تاثیر عملیات حرارتی آنیل بین پاسی بر تحولات ریزساختاری، خواص مکانیکی و سایشی نانوکامپوزیت درجای Al3003-Ti/Al3Ti تولید شده توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

کامپوزیت درجای تقویت‌شده با Al3Ti با استفاده از FSP بر روی آلیاژ کارسرد شده‌ Al3003-H14 تولید شد. از پودر تیتانیم به‌ عنوان تقویت‌ کننده استفاده شد و 6 پاس FSP اعمال گردید. عملیات حرارتی آنیل در °C 500 و به مدت زمانh  4 به‌ دو صورت مختلف: یکی در شرایط بعد از 6 پاس FSP و دیگری در شرایط بین پاسی و بعد از اعمال 4 پاس انجام شد. در مورد دوم، پس از انجام عملیات حرارتی دو پاس دیگر نیز اعمال شد. تحولات ریزساختاری، خواص مکانیکی و سایشی فلز پایه و نمونه‌های کامپوزیتی اندازه‌گیری شد و باهم مقایسه شدند. بررسی‌ نتایج نشان داد که انجام عملیات حرارتی منجر به تشدید واکنش‌ درجای آلومینایدی شده، به‌ گونه‌ای که عملیات حرارتی بین پاسی باعث بهبود داکتیلیته و مقاومت سایشی می‌شود. نتایج نشان داد که مکانیزم سایشی غالب برای فلز پایه و نمونه کامپوزیتی به‌ ترتیب مکانیزم چسبان شدید و چسبان/خراشان می‌باشد، در حالی که بعد از انجام عملیات حرارتی بین پاسی مکانیزم سایشی به ورقه‌ای تغییر پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها