تهیه و مشخصه‌یابی پوشش زیست تخریب‌پذیر ضد میکروبی بر پایه نشاسته تقویت شده با آلوئه‌ورا/نانوکیتوزان برای بسته‌بندی نان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

2 گروه شیمی و علوم محیط زیست، دانشگاه فناوری نیوجرسی، نیوآرک، نیوجرسی، آمریکا

چکیده

در تحقیق حاضر، فیلم ضد میکروبی زیست تخریب‌پذیر بر پایه نشاسته ذرت به روش ریخته‌گری محلول تهیه شد. در ساختار این فیلم، از آلوئه‌ورا و نانوذرات کیتوزان به عنوان عوامل تقویت کننده و ضد میکروبی و از گلیسرول به عنوان ماده نرم کننده استفاده گردید. اثر مقدار نانوکیتوزان در سه سطح (0، 5/2 و 5%) و آلوئه‌ورا در سه سطح (0، 10، %20) بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، مکانیکی، شفافیت، تراوش‌پذیری نسبت به بخار آب و نیز خاصیت ضد باکتریایی بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی فیلم‌های تولید شده مورد بررسی قرار گرفتند. قطر هیدرودینامیکی نانوذرات کیتوزان سنتز شده در محدوده 40 تا nm 60 تعیین گردید. نتایج آزمون‌های مکانیکی نشان دادند که صمغ آلوئه‌ورا موجب کاهش و نانوذره کیتوزان باعث افزایش استحکام کششی فیلم نانوکامپوزیتی (تا 38/29%) گردیدند. در فیلم حاوی هر دو عامل، افزایش استحکام کششی به میزان 92/4% و ازدیاد طول 104% نسبت به نمونه شاهد مشاهده شد. به منظور بررسی خاصیت ضد باکتریایی فیلم‌های تهیه شده، تاثیر فیلم بر روی دو نوع باکتری پاتوژن مواد غذایی اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس‌اورئوس مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از آن بود که با افزایش غلظت نانوذرات کیتوزان و آلوئه‌ورا خواص ضد باکتریایی فیلم تولید شده افزایش یافته بطوریکه فیلم حاوی 5% نانوکیتوزان و 20% آلوئه‌ورا بیشترین خاصیت ضد باکتریایی را از خود نشان داد. بر اساس نتایج بدست آمده فعالیت ضد باکتریایی نانوکامپوزیت حاوی آلوئه‌ورا و نانوکیتوزان موجب افزایش قطر هاله عدم رشد باکتری اشرشیاکلی تا حدود 65/44% شده است در حالی که در مورد استافیلوکوکوس‌اورئوس به 5/78% هم رسید.

کلیدواژه‌ها