اصلاح سطح نانو رس با سورفکتانت آمفوتری جهت استفاده در نانوکامپوزیت‌های پلیمر-رس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه شیمی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، خوزستان، ایران

چکیده

در این پژوهش از سورفکتانت آمفوتری کوکامیدو پروپیل بتائین جهت اصلاح سطح نانوذرات رس استفاده شد. بدست آوردن نانو رس مونت موریلونیت اصلاح شده آلی از طریق فرآیند مبادله یونی انجام شد. مطالعات ساختاری نمونه بدست آمده با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف‌سنجی مادون قرمز (FT-IR) و الگوی پراش پرتوی ایکس (XRD) نشان داد که توزیع سورفکتانت در میان لایه‌های نانو رس مونت موریلونیت مناسب می‌باشد و افزایش ماده اصلاح کننده، سبب افزایش فاصله بین لایه‌ای از Å 02/15 به مقدار Å 34/17 شده است. ترکیب شدن سورفکتانت با نانو رس این ماده را که یک ترکیب آبدوست بود به یک ماده با ویژگی آبگریزی تبدیل می‌کند. نانو رس اصلاح شده با سورفکتانت آمفوتری کوکامیدو پروپیل بتائین می­تواند به عنوان یک ترکیب پر کننده موثر در نانوکامپوزیت‌های پلیمر-رس استفاده شود. سورفکتانت آمفوتری کوکامیدو پروپیل بتائین استفاده شده در این فرآیند در اصلاح سطح نانوذرات و افزایش فاصله بین لایه‌های رس تاثیر قابل توجهی داشت. نتایج نشان داد که ماده مورد استفاده دارای توانایی لازم در اصلاح سطح نانو رس به منظور استفاده در نانوکامپوزیت‌های پلیمر-رس را دارد.

کلیدواژه‌ها