ارزیابی مدت زمان آسیاکاری بر خواص نانوذرات کامپوزیتی Al-AlN تهیه شده به روش فعال‌سازی مکانیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از آسیاب سیاره‌ای، کامپوزیت‌های زمینه آلومینیومی با فاز تقویت‌کننده نیترید آلومینیوم بوسیله روش فعال‌سازی مکانیکی تولید شدند. بررسی تغییرات ساختاری سیستم آلومینیوم- 5/2 درصد وزنی نیترید آلومینیوم در حین فعال‌سازی مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. پودر آلومینیوم یک بار با 1 میکرومتر AlN و بار دیگر با نیترید آلومینیوم µm 50 به همراه اسید استئاریک مخلوط شد. نمونه‌ها در مدت زمان‌های مختلف آسیاب، پرس و در دماهای مختلف پخت شدند. خواص مکانیکی نمونه‌ها بررسی و تغییرات فازی با استفاده از الگوی پراش ایکس (XRD) مطالعه شد. اندازه دانه‌ها با استفاده از رابطه شرر و ویلیامسون- هال محاسبه شدند. نتایج نشان داد که استحکام نمونه‌های کامپوزیتی با اندازه دانه µm 1 برای فاز تقویت‌کننده نسبت به اندازه 50 میکرون فاز تقویت‌کننده در کامپوزیت بیشتر است.گسیختگی نمونه‌ها با زمان آسیاب افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها