سنتز و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات مگنتیت Fe3O4

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

در این پژوهش، اکسید آهن مغناطیسی (Fe3O4) با روش تجزیه گرمایی و با استفاده از پیش‌ماده‌های آهن استیل استونات، دیفنیل اتر، اولیلامین، اولئیک اسید و توسط دو الکل سیکلوهگزانول و اکتادکانول بطور جداگانه ساخته شدند که در نتیجه ساخت با این روش، نانوذرات اکسید آهن با ابعاد متفاوت بدست آمد. جهت مشخصه‌یابی این مواد از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM) و طیف‌سنج نوری فرابنفش- مرئی (UV-Vis) استفاده گردید. فعالیت کاتالیستی این نانوذرات برای تخریب دو رنگ آلی متیل آبی و رودامین بی با غلظت M 10-5 و با گذشت زمان مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده نشان دهنده حذف رنگ‌های آلی بوسیله این نانوذرات می‌باشد. تخریب این رنگ‌ها بوسیله نانوذرات ساخته شده با سیکلوهگزانول به دلیل ابعاد کوچکتر، بیشتر است.

کلیدواژه‌ها