بررسی پارامترهای موثر در ساخت ساختارهای اکسید مس برای استفاده در فرآیندهای فوتوالکتروشیمیایی تجزیه آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، تهران

چکیده

در این تحقیق پارامترهای تاثیرگذار در ساخت نانوساختارهای نیمرسانای اکسید مس به روش رسوب الکتریکی جهت کاربرد در تجزیه فتوالکتروشیمیایی آب مورد مطالعه قرار گرفته است. این پارامترها شامل اثر pH الکترولیت، پتانسیل اعمال شده، مدت زمان سنتز نمونه و دمای الکترولیت می‌باشند. اکسید مس به دلیل دارا بودن بالاترین بازده نظری برای تجزیه فتوالکتروشیمیایی آب، بسیار مورد توجه می‌باشد. از آزمون‌های پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی، طیف جذب UV-Vis و آزمون EDX برای بررسی ویژگی‌های ساختاری اکسید مس ساخته شده، استفاده شده است. در هر مرحله، فعالیت فوتوالکتروشیمیایی نمونه‌های ساخته شده از طریق آزمون جریان- ولتاژ تجزیه آب مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس، بهترین کارکرد تجزیه آب، از نمونه‌های اکسید مس ساخته شده در pH الکترولیت 13، در دمای oC 60 و با اعمال پتانسیل V 6/0- به مدت 30 دقیقه حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها