بررسی خواص آنتی اکسیدانی و خاصیت ضدمیکروبی فیلم‌های نانوکامپوزیتی حاوی نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز جهت بسته‌بندی مواد غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره آبی برگ گیاه مرزنجوش سنتز شد. فعالیت آنتی اکسیدانی نانوذره نقره تولید شده با استفاده از قابلیت جذب رادیکال‌های 1، 1- دیفنیل-2-پیکریل- هیدرازیل مورد بررسی قرار گرفت. نانوذرات نقره بیشترین جذب را در nm 430 نشان دادند و دارای شکل کروی و میانگین اندازه آنها بین 35 تا nm 50 بودند. نانوذره نقره تولید شده به عنوان مهارکننده رادیکال  (μM 170DPPH(IC50 =  عمل کردند. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس 13/3 و 25/6، اشرشیا کلی 13/3 و 25/6 و لیستریا مونوسایتوژنز 13/3 و 25/6 اندازه‌گیری شد. باکتری Listeria monocytogenes بالاترین میزان حداقل غلظت مهارکنندگی را نشان داد. نتایج حاصل نشانگر فعالیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی مناسب نانوذرات بیوسنتز شده بودند. همچنین اثر ضدمیکروبی فیلم‌های نانوکامپوزیتی ساخته شده از نشاسته، همراه با نانوذرات نقره بیوسنتز شده جهت استفاده در صنایع بسته‌بندی مواد غذایی با اندازه‌گیری قطر ناحیه روشن بوسیله آزمون نفوذ دیسک مورد بررسی قرار گرفت. فیلم‌های زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه نشاسته همراه با نانوذرات نقره بیوسنتز شده اثر ضدمیکروبی علیه همه میکروب‌های تست شده نشان داد (05/0p<).

کلیدواژه‌ها