ساخت، مشخصه‌یابی و بررسی فعالیت آنتی‌باکتریال نانوهیبرید سه‌گانه نانولوله‌های ‌کربنی– دی‌اکسید تیتانیوم– نقره (CNTs-TiO2-Ag)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر

2 گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از روش سل-ژل، هیبرید دوگانه نانولوله کربنی چند دیواره- دی اکسید تیتانیوم (MWCNTs-TiO2) ساخته شد و سپس طی یک فرآیند شیمیایی نرم چهار غلظت مختلف 06/0، 08/0، 1/0 و 2/0 مولار محلول آبی نیترات نقره به هیبرید مذکور اضافه گردید و هیبریدهای سه‌گانه نانولوله‌کربنی- دی‌اکسیدتیتانیوم- نقره (MWCNTs-TiO2-Ag) با چهار مقدار مختلف نشست نقره بدست آمدند. همچنین هیبرید دوگانه نانولوله‌کربنی- نقره (MWCNTs-Ag) و نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و نانوذرات نقره به تنهایی به روش شیمیایی سنتز شدند. بررسی‌های میکروسکوپ الکترونی نشان داد که هیبریدهای دو و سه‌گانه شکل گرفته و نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم و نقره به بدنه نانولوله‌های کربنی چسبیده‌اند. پراش پرتو ایکس حضور همزمان ساختار هگزاگونال نانولوله‌های کربنی و فاز آناتاز نانوذرات تیتانیا را در هیبرید سه‌گانه تایید کرد. مشاهده شد که میزان نشست نانوذرات تیتانیا بسیار بیشتر از نقره است. طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ اتصال نانوذرات تیتانیا و نقره به بدنه نانولوله‌ها با استفاده از گروه عاملی کربوکسیل را تایید کرد. مشاهده شد که هیبریدهای سه‌گانه فعالیت آنتی‌باکتریال بسیار بهتری در مقایسه با هیبریدهای دوگانه و نانوذرات تنها از خود نشان می‌دهند و در بین باکتری‌های مذکور، نانومواد سنتز شده بیشترین تاثیر را روی باکتری اشریشیا کلای داشته‌اند. بیشینه ناحیه عدم رشد برابر mm 13 است که با استفاده از هیبرید CTA4 در برابر باکتری استافیلوکوک اپیدرمیدیس در حجم μl 40 از باکتری بدست آمد.

کلیدواژه‌ها