ارزیابی غلظت مواد اولیه و زمان چرخش بر روی سنتز ذرات نانوکامپوزیت β-TCP/HAp به روش رسوب‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علم و مهندسی، دانشکده بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 گروه مهندسی مواد، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

3 گروه مهندسی مواد، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

4 گروه مهندسی مواد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، نانوکامپوزیت β-TCP/HA توسط روش رسوب ‌شیمیایی ساخته شد. سپس تاثیر تغییر درصد وزنی و زمان چرخش بر پودر نانوکامپوزیت β-TCP/HAp بررسی شد. نمونه‌ها توسط روش‌های مختلفی مانند XRD، FTIR، میکروسکوپ‌های الکترونی عبوری و روبشی (TEM, FESEM)، آنالیز عنصری (EDS) و اندازه‌گیری اندازه ذره مشخصه‌یابی شدند. نتایج نشان داد که با استفاده از روش رسوب ‌شیمیایی می‌توان به نانوکامپوزیت β-HAp-TCP با اندازه و توزیع اندازه ذرات یکنواخت دست یافت. تغییر غلظت محلول‌های نمک کلسیم و فسفات نشان داد که نانوکامپوزیت بتا تری کلسیم فسفات و هیدروکسی آپاتیت با غلظت 3/0 مولار نمک کلسیم و 191/0 مولار نمک فسفات در مقایسه با غلظت‌های دیگر به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی مشابه با آپاتیت معدنی موجود در بدن، بهینه‌ترین نمونه تشخیص داده شد. همچنین به منظور افزایش کریستالیته و کاهش اندازه ذرات زمان‌های چرخش مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. بطور کلی نمونه‌ها با 10pH=، زمان چرخش h ۲۴، دمای °C ۱۱۰۰ و نمونه با غلظت 3/0 مولار نمک کلسیم و 191/0 مولار نمک فسفات بهینه تشخیص داده شدند.

کلیدواژه‌ها