تهیه نانوالیاف کامپوزیتی زیست‌سازگار پلی وینیل الکل حاوی عصاره درمنه کوهی با خواص آنتی‌باکتریال مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

3 گروه میکروبیولوژی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

در این مطالعه، نانوالیاف کامپوزیتی زیست‌سازگار و زیست‌تخریب‌پذیر با خواص موثر با استفاده از پلی وینیل الکل و عصاره گونه گیاهی درمنه کوهی (Artemisia aucheri) سنتز شد. همچنین، تاثیر مقادیر مختلف عصاره گیاه روی خواص نانوالیاف بررسی گردید. ترکیبات شیمیایی عصاره‌ گیاه به روش کروماتوگرافی گازی و طیف‌سنجی جرمی شناسایی شدند. نتایج تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که نانوالیاف دارای الیافی با مورفولوژی شبکه‌ای، سطح یکنواخت و همچنین توزیع قطری همگن بطور متوسط 80 تا nm 110 می‌باشند. به منظور بررسی فعالیت ضدباکتریایی این نانوساختارها از باکتری‌های گرم منفی وگرم مثبت استفاده شدکه تست‌های میکروبی آن‌ها به روش دیسک و محیط آگار بررسی گردید. در نتیجه، قطر هاله عدم رشد (سنجش اثر آنتی‌بیوتیک یا سایر عوامل آنتی‌باکتریالی برای ممانعت از رشد باکتری است) عصاره گیاه، 10 تا 11 میلی‌متر و قطر هاله عدم رشد نانوالیاف آن 5 تا 6 میلی‌متر در برابر دو باکتری گرم منفی اشریشیا کلی (Escherichia coli) و گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس (Staphylococcus aureus) گزارش شد. ترکیبات بالقوه نانوالیاف کامپوزیتی در این مطالعه، آن را در مقابل هر دو باکتری گرم مثبت و گرم منفی مقاوم ساخته که این موضوع نشان‌دهنده‌ پتانسیل قوی عصاره برای فعالیت‌های آنتی‌باکتریالی و جایگزین شدن با مواد دارویی و شیمیایی است.

کلیدواژه‌ها