تاثیر عملیات کرونا بر سطح فیلم پلی پروپیلن اصلاح شده با پوشش نانوکامپوزیت نقره/دی اکسید تیتانیوم در غلظت‌های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نساجی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

2 گروه مهندسی نساجی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، ایران

3 گروه فیزیک، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

چکیده

در این مطالعه، با استفاده از عملیات کرونا سطح فیلم پلی پروپیلن اصلاح شد و فیلم عمل شده با کرونا، در غلظت‌های مختلف رزین و نانوکامپوزیت نقره/دی اکسید تیتانیوم آغشته گردید و از روش تاگوچی برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد. پارامترهای متغیر در تاگوچی، سرعت، ولتاژ، زمان و غلظت نانومواد انتخاب شد. برای بررسی تغییرات سطح از میکروسکوپ نیروی اتمی استفاده شد و با استفاده از تحلیل تاگوچی مشخص شد که پارامتر غلظت نانومواد بیشترین تاثیر را در اصلاح سطحی پلیمر و بهبود خصوصیات چسبندگی دارد. دیگر نتایج نشان داد که نانونقره تاثیر بیشتری نسبت به دی اکسید تیتانیوم و نانوکامپوزیت Ag/TiO2 در خاصیت ضدباکتری فیلم پلی پروپیلن دارد. شرایط بهینه برای این فرآیند با استفاده از روش تاگوچی برای باکتری اشرشیا با سرعت m/min 12، ولتاژ 10000 ولت و زمان 7 دقیقه و نانونقره و برای باکتری استافیلوکوکوس اورئوس شرایط بهینه سرعت m/min 12، ولتاژ100، زمان 7 دقیقه و زمانی که از نانونقره استفاده شد، می‌باشد. همچنین نتایج SEM وجود نانوذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم را نشان می‌دهد. بنابراین عملیات کرونا می‌تواند روشی جالب و سازگار با محیط زیست باشد که برای ایجاد تغییر و اصلاح سطحی پلیمر و بهبود خصوصیات چسبندگی و آنتی‌باکتریال بکار می‌رود.

کلیدواژه‌ها