بررسی حذف رنگ مشکی مستقیم ANBN از محیط‌های آبی توسط نانوالیاف‌های کیتوسان- مزوپروس‌های سیلیسی عامل‌دار سنتز شده به روش الکتروریسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

در این تحقیق، قابلیت جذب نانوکامپوزیت‌های کیتوسان اصلاح شده با مزوپروس‌های سیلیسی عامل‌دار شده که به روش الکتروریسی سنتز شدند، در حذف رنگ مشکی مستقیم ANBN بررسی شده است. مزوپروس‌های سیلیسی طی مراحلی سنتز و عامل‌دار شده و سپس نانوالیاف‌ مورد نظر با استفاده از دستگاه الکتروریسی تولید شدند. نانوالیاف‌های سنتز شده با استفاده از آنالیزهای FT-IR، XRD، FE-SEM، TEM و تست کشش مورد شناسایی قرار گرفتند. حذف رنگ مشکی مستقیم ANBN از محیط آبی در یک سیستم پیوسته توسط این جاذب با بررسی تاثیر پارامترهایی چون نوع و مقدار جاذب، pH، غلظت اولیه محلول رنگی و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت یافتن ایزوترم‌های مناسب جذب رنگ مشکی مستقیم ANBN انجام شد. نتایج بیانگر آن است که نانوالیاف CTS/SBA-15 ساده در min 40 تماس، اسیدی=pH، با مقدار g 05/0 جاذب و با غلظت اولیه mg/L 60 بهترین راندمان حذف رنگ را دارا می‌باشد. با بررسی ایزوترم‌های جذب سطحی مشخص شد که حذف این رنگ از مدل فرندلیچ تبعیت می‌کند. با توجه به نتایج، نانوالیاف CTS/SBA-15 دارای کارایی مناسب برای حذف رنگ مشکی مستقیم ANBN می‌باشد.

کلیدواژه‌ها