بررسی ساختار و مورفولوژی نانوذرات آلیاژی Fe-Cr-Al تولید شده به روش انفجار الکتریکی سیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر نانوذرات آلیاژی Fe-Cr-Al به روش انفجار الکتریکی تولید شدند. با استفاده از روش‌های XRD، TEM و HRTEM ساختار و مورفولوژی نانوذرات تولید شده بررسی شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد ذرات تولید شده شبه کروی تا کروی هستند که احتمالا به دلیل نرخ سرد شدن یکسان و بالای نانوذرات و جوانه‌های اولیه در همه جهات است. فازهای شناسایی شده از نتایج XRD محلول جامد Fe-Cr با ساختار bcc، اکسید آهن Fe3O4 و ترکیب بین فلزی AlFe بودند. همچنین با تغییر ولتاژ اعمالی از 350 به 380 و 400 ولت، میانگین اندازه ذرات به ترتیب از nm 2/31 به nm 6/27 و nm 5/23 کاهش و نسبت تقریبی فاز اکسیدی به ترتیب از 10 درصد به 11 درصد و 16 درصد افزایش یافت. نتایج تصاویر HRTEM نمونه‌های تولید شده در ولتاژ 350 و V 380 نشان داد صفحات غالب رشد فاز Fe-Cr از نوع (110) و (200) و در مورد فاز Fe3O4 از نوع (422) است.

کلیدواژه‌ها