واکنش جفت شدن سوزوکی با استفاده از نانوکاتالیست پالادیوم تثبیت شده بر بستر زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 دانشکده بیومواد، کالج منابع طبیعی، دانشگاه ایالت کارولینای شمالی، آمریکا

3 گروه شیمی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

نانوکاتالیست هتروژنی بازی جامد CP@amine–Lig-Pd به عنوان کاتالیستی موثر و مفید در واکنش جفت شدن سوزوکی بین فنیل بورونیک اسید و آریل هالیدهای مختلف استفاده شد. کلیه واکنش‌ها تحت شرایط بهینه در حلال دی متیل سولفوکسید و در دمای °C 110 و در حضور 2/0 درصد مول از نانوکاتالیست با راندمان خوب انجام شد. نانوکاتالیست سنتزی با تکنیک‌های پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف‌سنجی تفکیک انرژی (EDX)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، آزمون‌های تخلخل‌سنجی و سطح (BET)، جذب و واجذب گاز نیتروژن و روش ICP مورد شناسایی قرار گرفت. ارزان بودن بستر کاتالیستی، سطح فعال مطلوب m2/g) 5/694(، اندازه ذرات نانوکاتالیست در مقیاس نانو (nm 11) و بازیافت ساده کاتالیزور (حداقل 5 بار در چرخه واکنش)، حذف بازهای معدنی، روش استخراج ساده، ظرفیت کاتالیزوری خوب و سنتز ترکیبات متنوع از مشتقات دی فنیل با بهره خوب در زمان کم از مزایای این نانوکاتالیست می‌باشد.

کلیدواژه‌ها