سنتز سبز نانوذرات اکسید مس از عصاره گیاه علف چای و فراسیون سفید و ارزیابی خاصیت آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاهان و خاصیت آنتی‌باکتریال نانوذرات سنتز شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، شیمی فیزیک، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، نانوذرات اکسید مس با استفاده از عصاره گیاه علف چای از خانواده مالپیکی‌ سانان و گیاه فراسیون سفید از خانواده نعناعیان سنتز شده ‌است. از آنجاکه اعتقاد بر این است که مواد آنتی‌اکسیدان موجود در گیاه به عنوان عوامل کاهنده باعث احیاء یون‌های فلزی به نانوذرات می‌شوند، این دو گیاه از لحاظ خاصیت آنتی‌اکسیدانی به روش قدرت مهار کنندگی رادیکال آزاد (DPPH) مورد بررسی قرار گرفتند و کمیت IC50 اندازه‌گیری شد. گیاه علف ‌چای با IC50 معادل 413/0 دارای محتوای آنتی‌اکسیدانی بیشتری نسبت به گیاه فراسیون‌ سفید با IC50 معادل 562/1 بود، لذا در فرآیند سنتز سبز نیز بهتر عمل کرد. مشخصات نانوذرات سنتز شده با استفاده از SEM، XRD و UV-Visible آنالیز گردید. از طریق FTIR وجود پیوند فلز-اکسیژن تایید گردید. طیف پراش انرژی پرتو ایکس خلوص نانوذرات سنتز شده را نشان داد. نانوذرات سنتز شده با مورفولوژی کروی و توزیع سایز 30 تا nm 40 و با توزیع سایز یکنواخت مشاهده گردید. نتایج طیف XRD نشان داد که تنظیم pH اثری در روند سنتز نانوذرات اکسید مس نداشته‌ است. نانوذرات سنتز شده در مقابل این دو باکتری در مقایسه با آنتی‌بیوتیک‌های صنعتی خواص ضدباکتریایی قابل توجهی نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها