تهیه نانوکامپوزیت کیتوسان/SBA-15 با روش الکتروریسی جهت حذف رنگزای قرمز درخشان (Brilliant Red E-4BA) از پساب‌های رنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

در این تحقیق، حذف رنگزای قرمز درخشان (Brilliant Red E-4BA) با استفاده از نانوالیاف کامپوزیت کیتوسان/SBA-15 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا، سورفاکتانت P123، هیدروکلریک اسید، TEOS و اتانول تحت کنترل دمایی با یکدیگر مخلوط شدند، که نتیجه آن سنتز پودر نرم و سفید رنگ SBA-15 بود. سپس با حل کردن این پودر درآب مقطر دیونیزه، محلول آن تهیه و با محلول پودر کیتوسان در استیک اسید، مخلوط شده و پس از هم زدن با دستگاه التراسونیک پراپی، مخلوط فوق برای سنتز نانوالیاف کامپوزیتی کیتوسان/SBA-15 به داخل دستگاه الکتروریسی منتقل گردید. نانوالیاف کامپوزیت کیتوسان/SBA-15 با روش الکتروریسی سنتز شد. تشکیل نانوالیاف موردنظر و ساختار ترکیبات سنتز شده به کمک تکنیک‌های XRD، TEM و FTIR تایید شد. در ادامه، اثر پارامترهای مختلف از جمله، pH، زمان تماس و مقدار نانوجاذب در جداسازی رنگ مورد نظر، مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، مقادیر بهینه pH، مقدار نانوجاذب و زمان تماس به ترتیب 7، g 03/0 و min 40 بود. مطالعات سینتیکی و ترمودینامیکی فرآیند حذف رنگ نیز بررسی شد. بررسی‌ها نشان داد، ایزوترم جذب این رنگزا بر روی نانوالیاف کامپوزیت کیتوسان/SBA-15، از معادله لانگمیور تبعیت می‌کند. همچنین مطالعات سینتیکی انجام شده در مورد جذب رنگ مورد نظر، نشان داد که سینتیک جذب آن از یک معادله شبه مرتبه دوم پیروی می‌کند. نتایج بدست آمده نشان داد که نانوالیاف کامپوزیت کیتوسان/SBA-15، می‌تواند به عنوان یک جاذبارزان و کارآمد برای حذف رنگزای قرمز درخشان (Brilliant Red E-4BA) استفاده شود.

کلیدواژه‌ها