سنتز الکتروشیمیایی نانوذرات اکسید آهن دوپه شده با کبالت (Co-Fe3O4) و دارای پوشش سطحی پلی‌وینیل پیرولیدون (PVP) و بررسی خواص مغناطیسی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، نانوذرات مگنتیت سوپرپارامغناطیس سطح پوشش داده شده با پلی‌وینیل پیرولیدون (PVP) و ساختار دوپه شده با کبالت (II)، (CFO)Co-Fe3O4 با توزیع خوبی گزارش شده است. پودر نانوذرات با استفاده از روش رسوب‌دهی الکتروشیمیایی کاتدی سنتز شده است و ساختار، مورفولوژی و خواص مغناطیسی این نانوذرات به صورت سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفته است. با اعمال دانسیته جریان ثابت A 1 در یک سیستم الکتروشیمیایی دو الکترودی، نانوذراتی با قطر تقریبا nm 10-15 با ساختار کروی تهیه شدند. در نمونه سوپرپارامغناطیس که با استفاده از روش‌های ساختاری و مغناطیسی تهیه شده است، با استفاده از XRD، FE-SEM و FT-IR اندازه و مورفولوژی و ساختار کریستالی آن‌ها تعیین شده است. نتایج نشان‌ دهنده وجود یک رفتار سوپرپارامغناطیس در دمای اتاق برای اندازه‌گیری پیش‌رونده به عنوان یک تابع از میدان مغناطیسی است. نتـایج منحنـی حلقـه پسـماند، مغنـاطش و پـذیرفتاری مغناطیسی نمونه بیانگر نقش مؤثر PVP روی بهبود ویژگی‌های مغناطیسی نانوذرات فریت می‌باشد که مقدار اشباع مغناطیسـی تقریبا emu/g 34/34 بدست آمده است. مشاهدات IR به وضوح نشان داد که سطح نانوذرات Co-Fe3O4 بوسیله PVP پوشانیده شده است. بر اساس این نتایج، روش الکتروشیمیایی استفاده شده را می‌توان به عنوان یک روش مصنوعی کارآمد و کم هزینه برای ساختن نانوذرات اکسید آهن دوپ شده با کبالت بکار گرفت.

کلیدواژه‌ها