سنتز نانوذرات زیرکونیوم اکسید به روش سبز با استفاده از عصاره بلوط و بررسی اثرات آنتی‌باکتری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران

چکیده

در این مطالعه از محلول آبی عصاره میوه بلوط به عنوان عامل پایدار کننده و کاهنده برای تولید زیستی نانوذرات استفاده شد. تشکیل نانوذرات زیرکونیوم اکسید با پیک جذبی در nm ۲۱۳ بوسیله طیف‌سنجی فرابنفش- مرئی و الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) نشان داده شد. اندازه و مورفولوژی نانوذرات توسط میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) تعیین شد. بر اساس آنالیز SEM ذرات دارای ساختار مکعبی با اندازه حدود nm ۲۰-۳۰ می‌باشند. آنالیز EDX که برای بررسی عناصر سازنده و خلوص محصول بکار می‌رود. در این نمونه عناصر Zr و O با ترکیب درصد به ترتیب ۸۰ به ۲۰ موجود می‌باشند و هیچ عنصر دیگری مانند کلسیم یا منیزیم مشاهده نمی‌شود. از طرفی آنالیز گرماوزنی، پایداری حرارتی نانوذرات را تا دمای °C ۷۵۰ نشان می‌دهد. آزمون ضدباکتری این نانوذره نشان داد که این مواد از رشد باکتری گرم منفی (اشرشیای کولای) و گرم مثبت (استافیلوکوکوس) جلوگیری می‌کنند. این نانوذرات هاله‌ای به ضخامت mm ۸-۱۰ در اطراف خود در محیط کشت ایجاد کردند. در این پژوهش بررسی اثر نانوذرات زیرکونیم اکسید سنتز شده بر روی رشد باکتری ها، از روش مک فارلند (دیسک کاغذی) استفاده شد. عصاره بلوط به دلیل داشتن متابولیت‌های ثانویه، نقش عامل احیاء کننده و پایدارکننده را بازی می کند.

کلیدواژه‌ها