تولید نانوذرات فلوئورآپاتیت و شیشه زیست‌فعال 45S5 به روش سل-ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 گروه مهندسی مواد، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

3 گروه مهندسی بیومواد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

این پژوهش به ‌منظور بررسی خواص کامپوزیت سرامیکی با فاز اولیه شیشه زیست‌فعال انجام شد. بدین منظور فاز اولیه شیشه زیست‌فعال 45S5 و فاز دوم فلوئورآپاتیت در نظر گرفته شد. هر دو سرامیک‌ها به روش سل-ژل به‌ منظور ارزیابی خواص فازهای اولیه سنتز شدند. از آنالیزهای XRD و FTIR جهت مشخصه‌یابی و ارزیابی نانوذرات استفاده شدند. الگوی پراش اشعه ایکس شیشه زیست‌فعال نشان دهنده پیکی پهن کوتاه و بی‌شکل است که بیانگر ساختار آمورف نانوپودر سنتز شده است. اگرچه درجه بالای آمورف از روی این الگو قابل تشخیص است ولی قله‌هایی متعلق به فازهای کریستالی حضور فازهای کریستالی ولاستونیت (CaSiO3) را تایید نمود. نتایج بدست ‌آمده از آنالیزهای XRD و FTIR نشان دهنده سنتز موفقیت‌آمیز نانوذرات با خلوص فازی بالا است. آنالیز حرارتی شیشه زیست‌فعال بوسیله STA صورت گرفت. نتایج یک منطقه کاهش جرم در دمای حدود °C 620-625 را نشان داد که مربوط به خروج نیترات‌ها از سیستم می‌باشد. الگوی پراش فلوئورآپاتیت مربوط به ساختار فلوئورآپاتیت با ساختار بلوری هگزاگونال است. نتایج XRF از نمونه شیشه زیست‌فعال خالص تهیه شده در مقایسه با  نمونه استاندارد آن نشان داد که نانوپودر سنتز شده به شیشه استاندارد بسیار نزدیک است.

کلیدواژه‌ها