مقایسه ساختار الکترونی و مغناطیسی ابرشبکه A/B نسبت به تغییر لایه‌های اتمی تشکیل دهنده آن (A=LaMnO3, LaTiO3 & B=SrTiO3, SrMnO3)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

در این تحقیق محاسبات ابتدا به ساکن ساختار الکترونی و مغناطیسی ابرشبکه‌های LaMnO3/SrTiO3، LaMnO3/SrMnO3 و LaTiO3/SrTiO3 با تقریب LDA+U و با استفاده از روش شبه پتانسیل فوق نرم بر پایه نظریه تابعی چگالی انجام شده است. بسته محاسباتی مورد استفاده در این تحقیق Pwscf است که برای بررسی ساختار الکترونی مناسب‌تر است. استفاده از تقریب LDA+U در دستگاه‌های همبسته قوی منوط به داشتن مقدار پارامتر هابارد است. با استفاده از روش پاسخ خطی مقدار پارامتر هابارد برای اتم منگنز eV 5/3 و برای اتم تیتانیوم eV 5 بدست آمده است که در توافق خوبی با نتایج تجربی است. برای ساخت ابرشبکه‌های LaMnO3/SrTiO3، LaMnO3/SrMnO3 و LaTiO3/SrTiO3 از زیرلایه SrTiO3 استفاده شده است. محاسبات چگالی حالات، فاز فرومغناطیس و نیم فلز را برای ترکیب بلوری LaMnO3، فاز پارامغناطیس و عایق برای ترکیب SrTiO3 و فاز پاد فرومغناطیس نوع G و عایق را برای ترکیب‌های بلوری SrMnO3 و LaTiO3 نشان می‌دهد. با محاسبه چگالی حالات جزئی ترکیب‌های بلوری اولیه و محاسبه چگالی حالات ابرشبکه‌ها دیده شد که با وجود شباهت ساختاری ترکیب‌های بلوری LaMnO3، SrTiO3، SrMnO3 و LaTiO3 اما با قرار دادن لایه‌های اتمی آن‌ها به صورت متناوب، در فصل مشترک لایه‌های اتمی در ابرشبکه‌ها از نظر ساختار الکترونی، خواص مغناطیسی و الکتریکی نسبت به حالت‌های بلوری تشکیل دهنده آن‌ها تفاوت‌های چشمگیری از خود نشان می‌دهند. پیش‌بینی پیکربندی مغناطیسی ابرشبکه‌ها، انرژی برهمکنش تبادلی بین نزدیک‌ترین همسایه‌ها محاسبه شده است. انرژی تبادلی بین اتم‌های Mn-Mn، از مرتبه eV 3- 10×01/4-، بین اتم‌های Ti-Mn از مرتبه eV 3- 10×01/2- و همچنین انرژی برهمکنش تبادلی بین اتم‌های Ti-Mn از مرتبه eV 3- 10×10/3- در فصل مشترک لایه‌ها و منفی بدست آمد که نتایج محاسبات انرژی برهمکنش تبادلی نشان می‌دهد که پیکربندی ناشی از اتم‌های فصل مشترک لایه‌ها در ابرشبکه‌ها فرومغناطیس است که نتیجه گذار الکترون در لایه‌های فصل مشترک است که سبب بهینه‌سازی پیکربندی در فصل مشترک ابرشبکه‌ها می‌گردد.

کلیدواژه‌ها