فیتوسنتز تک‌مرحله‌ای، سریع و مقرون به صرفه نانوذرات طلا پایدار و سازگار با محیط زیست با استفاده از گیاه گل‌نیمروزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، اولین گزارش از سنتز سبز نانوذرات طلا با استفاده از عصاره آبی گلبرگ گیاه گلنیمروزی میباشد. پس از جمع‌آوری گیاه و عصاره‌گیری از آن، مقدار mL 2 از عصاره با غلظت 1% (w/w) به mL 4 نمک طلا با غلظت mM 1 در pH ذاتی محلول افزوده شد و با مشاهده تغییر رنگ محلول به ارغوانی و بررسی طیف اسپکتروفتومتری فرابنفش- مرئی (UV-Vis)، سنتز سبز نانوذرات تایید شد. پس از سنتز نانوذرات طلا، پارامترهای مؤثر بر سنتز شامل: pH واکنش، غلظت و حجم عصاره، غلظت نمک طلا و زمان واکنش مورد بررسی قرار گرفتند و توسط اسپکتروفوتومتری UV-Vis بهینه شدند. برای مشخصه‌یابی نانوذرات از تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و پراش پرتو ایکس (XRD) و از طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) برای شناسایی گروههای عاملی احتمالی دخیل در سنتز نانوذرات طلا استفاده شد. نتایج نشان دادند بهترین شرایط بهینه برای سنتز زیستی نانوذرات طلا توسط این گیاه، 4 pH=، حجم mL 3 عصاره با غلظت 3% (w/w) و نمک طلا با غلظت mM 5/3 بوده است. آزمون طیف اسپکتروفتومتری UV-Vis، رزونانس پلاسمون سطحی برای نانوذرات طلا را در nm 543 نشان داد. نتایج بدست آمده از TEM و XRD نشان دادند که، نانوذرات کریستالی طلا با اشکال کروی، مثلثی و چند ضلعی با میانگین اندازه nm 25/18 سنتز شدند. بطور کلی گیاهان بدلیل داشتن ترکیبات موثر فراوان قابلیت سنتز نانوذرات را از طریق مسیر متابولیسم بیولوژیکی خود هستند.

کلیدواژه‌ها