سنتز و شناسایی نانومیله‌های کبالت فریت دوپ شده با مس و بررسی عملکرد فوتوکاتالیزگری آن برای حذف رنگ‌های آبی متیلن و نارنجی متیل از آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، کد پستی 13114-16846، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، برای اولین بار نانومیله‌های Cu/CoFe2O4 با نسبت Cu:Co 8/0 :2/0 به روش ساده هم‌رسوبی در حضور پلی وینیل الکل سنتز شد و خواص مختلف آن مانند مورفولوژی، ساختار، خواص مغناطیسی، خواص نوری، فعالیت‌های جذب و فوتوکاتالیزگری برای حذف رنگ‌های آبی متیلن و نارنجی متیل از آب و فعالیت ضدباکتریایی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از تکنیک‌های مختلفی نظیر طیف‌بینی مادون قرمز تبدیل فوریه، پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترون روبشی، طیف‌بینی پراکندگی انرژی، طیف‌بینی بازتابی نفوذی پرتو فرابنفش، طیف‌بینی مرئی- فرابنفش و مغناطیس‌سنج نمونه ارتعاشی استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که روش ساده هم‌رسوبی منجر به تشکیل مورفولوژی نانومیله‌ای Cu/CoFe2O4 با اشباع مغناطیسی مناسب شده است. نتایج حاکی از آن بود که نانومیله‌های مغناطیسی راندمان فوتوتخریب بالاتری را برای آبی متیلن نسبت به نارنجی متیل نشان می‌دهد. میزان جذب برای آبی متیلن: 36/28 % و میزان تخریب تحت نور لامپ LED: 14/75 % بود. به منظور بررسی خاصیت ضدباکتریایی تماسی نانوذرات پوشش‌دهی شده روی کاغذ صافی در برابر باکتری E.coli از روش اصلاح شده Kirby-Bauer استفاده شد. نتایج تست ضدباکتریایی پس از 24 ساعت انکوباسیون برای نانومیله‌ها منطقه مهار حدود mm 9 را نشان می‌دهد. با توجه به روش سنتز آسان هم‌رسوبی برای تولید نانومیله‌های Cu/CoFe2O4 این روش می‌تواند نماینده مناسبی برای تولید نانومواد مغناطیسی برای حذف آلاینده‌های آلی از آب باشد.

کلیدواژه‌ها