سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت ZnO/SnO2 پوشش‌دار شده با سالیسیلیک اسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده شیمی دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه فیزیک، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، ابتدا نانوکامپوزیت ZnO/SnO2 با روش سل-ژل تهیه و سپس با سالیسیلیک اسید پوشش داده شد (ZnO/Salicylic acid/SnO2). بررسی نتایج حاصل از تکنیک‌های FESEM، XRD و TEM نشان داد که نانوذرات کروی شکل و دارای اندازه تقریبا nm 30 هستند. پوشش‌دار شدن با سالیسیلیک اسید موجب کاهش باند گپ در نانوذرات ZnO/Salicylic acid/SnO2 نسبت به نانوکامپوزیت ZnO/SnO2 شده است. نتایج نشان دادکه نانوذرات ZnO/Salicylic acid/SnO2 و نانوکامپوزیت ZnO/SnO2 به ترتیب پس از min 30 تابش‌دهی قادر به تخریب90% و 70% از رنگدانه کنگورد CR تحت نور UV هستد. همچنین مطالعات سینتیکی نشان داد که جذب رنگ CR توسط نانوذرات ZnO/Salicylic acid/SnO2 و ZnO/SnO2، از یک معادله شبه مرتبه اول پیروی می‌کند و ثابت سرعت (k) برای تخریب توسط این ذرات به ترتیب 0191/0 و min−1 0091/0 محاسبه گردید. پوشش نانوکامپوزیت ZnO/SnO2 توسط سالیسیلیک اسید منجر به افزایش فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات ZnO/Salicylic acid/SnO2 نسبت به ZnO/SnO2 بدون پوشش شده است. بنابراین، نانوذرات ZnO/Salicylic acid/SnO2 را می‌توان به عنوان یک کاتالیزور مناسب برای حذف رنگدانه CR از محلول آبی مطرح کرد.

کلیدواژه‌ها