بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پایدار، مسلم [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مهندسی مواد، تهران، ایران
 • پازوکی، محمد [1] پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک
 • پازوکی، محمد [1] پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران
 • پاکشیر، محمود [1] دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
 • پیرمرادیان، معین [1] دانشکده نانوفیزیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین‌شهر، ایران
 • پیرنظر، اسماعیل [1] گروه شیمی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پزشک، حمید [1] گروه ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران
 • پیشدادیان، سارا [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه فیزیک، شاهرود، ایران
 • پیشکار، لیلا [1] گروه زیست‌شناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پوراسد، جلیل [1] مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری‌های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، لویزان، تهران، ایران
 • پورخیاط، سعید [1] دانشکده فنی و مهندسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • پورسینا، مهدی [1] گروه گیاه‌ پزشکی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • پورعلی، پرستو [1] دانشکده علوم پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران
 • پورقاسم، هانیه [1] گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
 • پورقلی، سمیه [1] مرکز تحقیقات علوم پایه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • پورنجف، رضا [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، اصفهان، ایران
 • پولادی، رضا [1] دانشگاه شیراز- گروه نانوتکنولوژی و نانوفناوری

ت

ث

 • ثابت، محمد [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

ج

چ

 • چام، علیرضا [1] دانشکده فیزیک و مهندسی هسته‌ای، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • چراغی‌زاده، محسن [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • چکات، ریکارد [1] دانشگاه ترنتو، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مواد و تکنولوژی صنعتی
 • چهکندی، بهزاد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، گروه شیمی، شاهرود، ایران
 • چهکندی، محمد [1] دانشگاه تربیت معلم سبزوار، دانشکده علوم، گروه شیمی، سبزوار، ایران

ح

خ

د

ذ

ر

ز

ژ

 • ژیانی، راحله [1] گروه شیمی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

س

ش

ص

ض

 • ضیغمیان، وحیده [1] گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 • ضمیریان، سلما [2] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد داراب، گروه مهندسی پلیمر، داراب، ایران

ط

ظ

ع

غ

 • غزنوی، مریم [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد داراب، گروه مهندسی پلیمر، داراب، ایران
 • غسالی، احسان [1] آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران
 • غیور، حمید [1] مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان، ایران

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی