دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، بهار 1399، صفحه 1-60 (سال دوازدهم، شماره 41، بهار 1399) 
1. سنتز و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات مگنتیت Fe3O4

صفحه 1-7

سعید امیری؛ حبیب حمیدی‌نژاد؛ علی‌اکبر آشکاران


5. بررسی آلایش وانادیوم و کلسیم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات گارنت(x=y= 0, 0.1, 0.2) Y3-xCaxFe5-yVyO12

صفحه 43-52

مرجانه جعفری فشارکی؛ محمد حسن یوسفی؛ سهراب منوچهری؛ معین پیرمرادیان؛ محمدرضا جلالی