دوره و شماره: دوره 12، شماره 41، بهار 1399، صفحه 1-60 (سال دوازدهم، شماره 41، بهار 1399) 
1. سنتز و بررسی فعالیت فوتوکاتالیستی نانوذرات مگنتیت Fe3O4

صفحه 1-7

سعید امیری؛ حبیب حمیدی‌نژاد؛ علی‌اکبر آشکاران


5. بررسی آلایش وانادیوم و کلسیم بر ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات گارنت(x=y= 0, 0.1, 0.2) Y3-xCaxFe5-yVyO12

صفحه 43-52

مرجانه جعفری فشارکی؛ محمد حسن یوسفی؛ سهراب منوچهری؛ معین پیرمرادیان؛ محمدرضا جلالی


شماره‌های پیشین نشریه

سال دوازدهم، شماره 44، زمستان 1399
سال دوازدهم، شماره 43، پاییز 1399
سال دوازدهم، شماره 42، تابستان 1399
سال دوازدهم، شماره 41، بهار 1399