دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 141-216 (سال دوازدهم، شماره 43، پاییز 1399)