دوره و شماره: دوره 13، شماره 45، بهار 1400، صفحه 1-66 (سال سیزدهم، شماره 45، بهار 1400) 
5. سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره دارچین و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آن‌ها تحت نور مرئی برای تخریب رنگ متیل نارنجی

صفحه 49-58

راضیه شکاری مقدم؛ مرضیه محمدی؛ سیده هدی حکمت آرا؛ علی دره‌کردی؛ پریسا سالاری‌زاده


شماره‌های پیشین نشریه

سال سیزدهم، شماره 48، زمستان 1400
سال سیزدهم، شماره 47، پاییز 1400
سال سیزدهم، شماره 46، تابستان 1400
سال سیزدهم، شماره 45، بهار 1400