دوره و شماره: دوره 13، شماره 45، بهار 1400، صفحه 1-66 (سال سیزدهم، شماره 45، بهار 1400) 
5. سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره دارچین و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آن‌ها تحت نور مرئی برای تخریب رنگ متیل نارنجی

صفحه 49-58

راضیه شکاری مقدم؛ مرضیه محمدی؛ سیده هدی حکمت آرا؛ علی دره‌کردی؛ پریسا سالاری‌زاده