دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، پاییز 1400، صفحه 151-211 (سال سیزدهم، شماره 47، پاییز 1400)