دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، تابستان 1396 (سال نهم، شماره 30، تابستان 1396) 
4. بررسی اثر pH و زمان چرخش بر خواص ریزساختاری و مورفولوژی نانوذرات TiO2

صفحه 131-136

سید حمید کازرونی‌زاده؛ صاحبعلی منافی؛ فاطمه میرجلیلی


5. بررسی اثر افزودن نانو اکسید آلومینیم بر میزان خوردگی پوشش‌های فسفاته روی

صفحه 137-145

محمد جواد رحیمیان؛ بهروز شایق بروجنی؛ احسان صائب‌نوری


6. اثر افزودن اسپینل ZnFe2O4روی خواص فوتوکاتالیستی نانوذرات ZnO

صفحه 147-158

پیمان فلک؛ سید علی حسن‌زاده تبریزی؛ علی صفار تلوری