دوره و شماره: دوره 9، شماره 32، زمستان 1396، صفحه 241-300