دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، پاییز 1395 
2. بیوسنتز نانوذرات نقره و اثر کنترلی آن روی چند قارچ بیماری‌زای گیاهی

صفحه 153-162

مهدی پورسینا؛ صفر علی مهدیان؛ محمد علی تاجیک قنبری


3. سنتز و بررسی خواص نانوذرات پروسکایت LaMnO3 به روش حالت جامد

صفحه 163-169

صاحبعلی منافی؛ مریم رضایی کلج؛ صدیقه جوقه‌دوست؛ ایمان فرح‌بخش