دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، پاییز 1394 
6. ایجاد نانوپوشش عایق روی فویل‌های نانوکریستالین پایه آهن FINEMET

صفحه 191-200

سیما میرزایی؛ علی جزایری قره‌باغ؛ علیرضا عبدالهی