دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، تابستان 1394 
1. ارزیابی اثر نانولوله‌های کربنی تک‌جداره بر میزان تخلخل فیلترهای نانولیفی بی‌بافت

صفحه 75-85

سمیه فرهنگ دهقان؛ فریده گلبابایی؛ بزرگمهر مداح؛ مسعود لطیفی؛ حمید پزشک؛ مهدی حسن‌زاده