دوره و شماره: دوره 6، شماره 17، بهار 1393 
4. ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانوذرات هم اندازه و کروی شکل سیلیکا

صفحه 33-37

مژگان کاظم‌زاده عطوفی؛ ناصر شاه طهماسبی؛ احمد کمپانی؛ الهه گوهرشادی